Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname aan Lekker Fit! Losser is op eigen risico.

Deelname aan Lekker Fit! Losser is gratis.

Alle clinics van Lekker Fit! Losser zullen plaatsvinden bij de sportaanbieder op locatie.

Van deelnemers wordt verwacht de instructies van de sportaanbieder/trainers op te volgen.

De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van letsel, schade of vermissing van voorwerpen tijdens de sportclinics van Lekker Fit! Losser.

Opmerkingen/klachten over Lekker Fit! Losser kan alleen per mail ingediend worden.
Binnen 1 week wordt er een reactie gegeven door de organisatie.

De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van de clinics of wijziging van tijden. De organisatie streeft er naar om deelnemers tijdig te kunnen informeren over wijzigingen.

Privacy Statement

Lekker Fit! Losser is verantwoordelijk voor het verwerken van u uw (persoons) gegevens of die van uw kind(eren) die u via www.lekkerfitlosser.nl verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en activiteitenaanbieders van en via deze website. De website wordt lokaal ingezet in opdracht van de gemeente Losser. De privacy verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot een beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

Lekker Fit! Losser houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze website en/of gebruik van onze diensten op deze website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte van (enkele van) uw persoonsgegevens zoals in de Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze website en/of onze diensten.

1. Verwerking van gegevens

1.1 Wanneer u zich als deelnemer via deze website registreert en inschrijft, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf en/of uw kind te verstrekken zoals naam,
e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, school. Deze persoonsgegevens worden door Lekker Fit! Losser verwerkt voor registratie, aanmelding en werking van de website en de bijbehorende dienstverlening/activiteit.

1.2.Bij de doorgifte van uw aanmelding voor een sportclinic worden de gegevens aan de sportaanbieder doorgegeven: voor- en achternaam, adres, geboortedatum, school, groep en e-mailadres . De Sportaanbieder ontvangt van Lekker Fit! Losser een bestand met persoonsgegevens van de deelnemers van de desbetreffende sport en heeft het recht om een e-mail te sturen, dus zonder het prijsgeven /bekend maken van uw emailadres

1.3.Daarnaast houden wij via deze website ook algemene (persoonlijke) (Bezoek)gegevens bij alsmede die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van e-mail, feedback, klachten, opmerkingen en/of overige informatie op deze website)

1.4 Wanneer u zich als sportaanbieder via deze website registreert wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens over uzelf en uw vereniging en clinic gegevens. Deze gegevens worden door Lekker Fit! Losser op de site gepubliceerd en verwerkt voor de registratie, aanmelding en werking van de website en de bijbehorende dienstverlening/indeling clinics.

2. Gebruik van uw gegevens
2.1.Uw (persoons)gegevens gebruiken wij u toegang tot de relevante onderdelen van deze
website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wilt maken. Het stelt ons en de sportaanbieder van de clinic tevens in staat om – indien-nodig contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van de clinic. Uw persoonsgegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik en bezoekgedrag op de website)

2.2. Lekker Fit! Losser kan uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over deze website en/of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en verandering met betrekking en verandering op deze website en of dienstverlening.

2.3 U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven in
Artikel 2.2. genoemd en/of uw toestemming hiervoor intrekken. Dit kunt u doen door ons hierover te informeren en contact met ons op te nemen ( via ons contactformulier zoals deze tekst en op de website is weergegeven)

2.4 Middels het via deze website vrijwillig plaatsen van feedback, opmerkingen, klachten en/of
Overige informatie over deze website en/of dienstverlening, geeft u ons toestemming om
zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze website en in promotiemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijke identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats identificeren.

3. Openbaar maken van uw gegevens

3.1.De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden door ons opgeslagen en op onze servers in Nederland. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de Lekker Fit! Losser medewerkers op grond van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en voor mogelijke andere (toekomstige) doeleinden waarover u tijdig via deze Privacy op de hoogte stellen. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden als basis van doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van deze website en/of onze diensten. Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan IT service providers en/of derden ten behoeve van de door u via de website uitgevoerde ondersteunende diensten.

3.3 In geval van een verandering van zeggenschap binnen Lekker Fit! Losser behoud de gemeente Losser het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van verkoop en/of ieder andere verandering van zeggenschap- aan derde over te dragen.

3.4.Wij behouden het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn) met het oog op de handhaving van onze website voorwaarden of iedere andere overeenkomst om de rechten van Lekker Fit! Losser en derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met organisaties met als doel preventie van bescherming tegen frauduleus handelen.

4. Cookies

4.1 Bij het gebruik van de website van Lekker Fit! Losser kunnen zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van Lekker Fit! Losser wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u de website van Lekker Fit! Losser bezoekt. Lekker Fit! Losser maakt geen gebruik van advertentiesystemen die uw surfgedrag analyseren.

5. Veiligheid en bewaring van gegevens

5.1. Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

5.2 Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en dit is niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofd toegang te voorkomen.

6. Toegang tot gegevens

6.1 U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. Om er zeker van te zijn dat de door u ingevoerde (persoons) gegevens volledig juist en kunt u deze altijd zelf bekijken en zo nodig aanpassen.

7. Wijzigingen

7.1 Lekker Fit! Losser behoud zich het recht om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze Website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per mail. Controleer daarom deze Privacy Verklaring voor het Privacy beleid van Lekker Fit! Losser.

8. Contact

8.1. Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:
Lekker Fit! Losser
Iklekkerfitlosser@gmail.com

Disclaimer

Met het programma Lekker Fit Losser zet Gemeente Losser zich in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Losserse kinderen tot 12 jaar.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Gemeente Losser. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gemeente Losser is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Gemeente Losser niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Iedere vorm van gebruik van de door Gemeente Losser op deze website aangeboden digitale materialen is op eigen risico.

Gemeente Losser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Gemeente Losser geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.